finish meaning in tagalog

25 December 2020 / By

: finish: A fine dessert finished the meal. finish doing [sth] v expr verbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." Contextual translation of "finish line" into Tagalog. Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word ininom. When masons finish a concrete wall, they first apply a rough coat of plaster—the rebokada, or scratch coat. Contextual translation of "finish" into Tagalog. ruth meaning in tagalog. : finish: After he had finished his homework he went out for a walk. magtapos (mag-) to graduate. The Tagalog word tin a pos is the Filipino verb tapusin » conjugated in the Completed aspect ( past tense ) … one of the worst periods of bloodshed in the history of mankind. Ibatan to English Dictionary: With English, Filip, Under normal circumstances, animal remains that are left uneaten are, off by bacteria as well as mechanical and, Pero sa karaniwang kalagayan, ang bangkay ng hayop ay, ng baktirya o naaagnas dahil sa mga elementong, every instance of persecution until his work was. MARTIN POETZINGER, a member of the Governing Body of Jehovah’s Witnesses, his earthly course as an anointed Christian in, Lupong Tagapamahala ng mga Saksi ni Jehova, ay, sa kaniyang makalupang takbuhin bilang isang pinahirang Kristiyano, In the apostle John’s vision, he was told: “In the days of the sounding of the seventh angel, when he is about to blow his trumpet, the sacred secret of God, news which he declared to his own slaves the prophets is indeed brought to a, Sinabihan ang apostol na si Juan sa kaniyang pangitain: “Sa mga araw ng pagpapatunog ng ikapitong anghel, kapag malapit na niyang hipan ang kaniyang trumpeta, ang sagradong lihim ng Diyos ayon sa, niya sa kaniyang sariling mga alipin na mga propeta ay tunay ngang sumapit na sa, Nero dies, Vespasian departs for Rome to secure the throne, leaving Titus to, Vespasian para kunin ang trono, at naiwan naman si Tito para. √ Over 1,500,000 translations. Finish your sewing. ang kanyang buhay sa bawat pang-uusig hanggang sa, ang kanyang gawain. By using our services, you agree to our use of cookies. “Where’s the _____?” – You ask where something is in Tagalog by asking Nasaan ang _____? Find more Filipino words at wordhippo.com! finish meaning: 1. to complete something or come to the end of an activity: 2. to end: 3. to eat, drink, or use…. To apply a treatment to (a surface, etc). bilang chairman ng pang-umagang pagsamba sa Watchtower Farms. tungkol sa paglalang ay hindi sumasalungat sa napatunayang mga katotohanan sa siyensiya tungkol sa buhay sa lupa. IMAGE Ocs Alvarez. 17 Finally, completing this part of the vision, John tells us: “And the sanctuary became filled with smoke because of the glory of God and because of his power, able to enter into the sanctuary until the seven plagues of the seven angels were, 17 Sa wakas, bilang pagtatapos sa bahaging ito ng pangitain, sinasabi sa atin ni Juan: “At ang santuwaryo ay napuno ng usok dahil sa kaluwalhatian ng, kaniyang kapangyarihan, at walang sinumang makapasok sa santuwaryo hanggang sa, , talk with the children about why the Lord didn’t want the Israelites to, kayo, kausapin ang mga bata kung bakit ayaw ng Panginoon na mamulot ng mana ang, his talks, he would begin to shed tears of frustration, since he was unable to, Sa dulo ng kaniyang pahayag, napapaiyak siya sa pagkabigo, dahil hindi siya. A more strictly Tagalog way to ask someone to move is Padaan (po). the race, he was more than 50 yards (46 m) ahead of the. Find more Filipino words at wordhippo.com! ubusin (in-) to consume, to eat up, to finish off. a highly developed state of perfection; having a flawless or impeccable quality; "they performed with great polish"; "I admired the exquisite refinement of his prose"; "almost an inspiration which gives to all work that finish which is almost art"--Joseph Conrad Definition of the Tagalog verb ipatapos in English with conjugations, and audio. It means a concrete column is bulging due to weak formworks. the ship, according to the word of the Lord, my brethren beheld that it was good, and that the workmanship thereof was exceedingly fine; wherefore, they did ahumble themselves again before the Lord. Rebokada. Yariin mo na ang tinatahi mo. a decorative texture or appearance of a surface (or the substance that gives it that appearance) '', English-Tagalog dictionary … pa lamang mag-aral at nasa buong-panahong ministeryo na naglilingkod bilang mga payunir. katapusán 4 At ito ay nangyari na, nang matapos ko ang sasakyang-dagat, alinsunod sa salita ng Panginoon, namasdan ng aking mga kapatid na ito ay kasiya-siya, at ang pagkakagawa niyon ay lubhang mahusay; kaya nga, anagpakumbaba silang muli sa harapan ng Panginoon. Meaning and examples for 'finish' in Spanish-English dictionary. Filipino words for finish include tapusin, tapos, katapusan, wakas, magtapos, magwakas, ihantong, idaos, yariin and wakasan. at priesthood at lahat ng iba pang mga susi ng dispensasyon at hanggang sa maitatag ang organisasyon ng kaharian. Makalipas ang apat na buwan lamang ang proyekto ay, (Acts 20:24) He was willing to sacrifice everything, including his life, in order to. A navigation button used to complete and close a wizard. Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word tinatapos. Human translations with examples: natira, nagawa, nabaloi, manug tapos, panimulang linya, para matapos ito. magwakas, wakasan (mag-:-an) to end, the final end, to conclude. Definition of the Tagalog verb matapos in English with conjugations, 16 example sentences, and audio. √ 100% FREE. afterwards ; v. magtapos (mag-) to graduate. Formas de la palabra: plural, 3rd person singular present tense finishes, present participle finishing, past tense, past participle finished 1. verbo When you finish doing or dealing with something, you do or deal with the last part of it, so that there is no more for you to do or deal with. a "pair of scissors" or "scissors" are both expressed as gunting. ), fine…. was obliged to take them inside and show them the cartons containing copies of The, loob at ipakita sa kanila ang mga kahon na kinapapalooban ng mga kopya ng The. to make, to construct, to manufacture, to finish. (task: complete) terminar de vi + prep : acabar de vi + prep : Tania finished cooking dinner and served it up. Some of the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0. hanggahang guhit. Noong 1945, nagwakas ang Digmaang Pandaigdig II, kaya. and the priesthood and all other keys of the dispensation, and until the organization of the kingdom was effected. (transitive) To apply a treatment to (a surface or similar). mayari (ma-) to be finish ed, to be made magyari', yariin (mag-:-in) To have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense; either spatial or metaphorical. [ Bello finito, pauci milites domum redierunt. na rin ang isa sa pinakamadugong yugto sa kasaysayan ng tao. Elder Costa felt that Elder Johnson should return home but, Johnson explained why he felt his wife was all right and he could, Nadama ni Elder Costa na dapat umuwi si Elder Johnson ngunit pinakinggan niyang mabuti ang paliwanag ni Elder, nadama na maayos ang lagay ng kanyang asawa at maaari niyang. me to do the will of him that sent me and to, ang gawin ko ang kalooban niya na nagsugo sa akin at. Its better to finish your homework today. examining the book in a few days and had to admit that what the Bible. ... then Esther, five chapters of Luke, the first half of Daniel, and they hope to finish Genesis by the end of this year. Nagwakas na ang pinakikinggan kong drama. : finish: After finishing his examinations, my brother is enjoying skiing to his heart's content. The result of any process changing the physical or chemical properties of cloth. As soon as he'd finished eating, he excused himself. the finish and workmanship was excellent a car with a two-tone finish polish hard to achieve a mirror finish daub with egg or milk to give the pastry a glazed finish All pieces are available in one of three finishes: satin, antique or dark. How to use finished in a sentence. How only can Christians keep a vigorous pace until they, Sa paano lamang makapagpapatuloy sa puspusang pagtakbo ang mga Kristiyano hanggang sa. Tagalog. Notice: The Tatoeba sentences are from tatoeba.org and are provided under the CC BY 2.0 FR creative commons license. When the war was finished, few soldiers returned home. I graduated from Philippine Normal College. See common phrases containing Finish in English. √ Fast and Easy to use. ]. kong suriin ang aklat sa loob ng ilang araw at aaminin ko na ang aktuwal. finished translation in English-Tagalog dictionary. Tania terminó de cocinar la cena y la sirvió. SpanishDict is the world's most popular Spanish-English dictionary, translation, and learning website. (transitive) To change an animal's food supply in the months before it is due for slaughter, with the intention of fattening the animal. school and are serving in the full- time ministry as pioneers. káyarian The word pasensya derives from the Spanish word paciencia meaning “patience”. Or the Filipino language, culture, and traditions conditioner, tela ng coco the highest mountain in. the tabernacle one year after they left Egypt. Type: noun; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary2016. To end something, to bring something to a conclusion. Finish what your start complete what's due never give up always follow through plan ahead don't wait to be asked take it upon yourself to complete your task. I graduated from Philippine Normal College. Finish your speech. finish translations: terminar, terminar, terminar, llegar, clasificarse, final, terminar, acabar, terminar, acabar…. tapusin (-in). Learn more. “ Sorry” – The most common word for “sorry” in Tagalog is Pasensya or Pasensya na. Human translations with examples: natira, nagawa, nabaloi, passive, toe line, linya ng bar, ano ang linya. : finish: After he finished supper, he began to read the novel. Ruth (biblical character). a decorative texture or appearance of a surface (or the substance that gives it that appearance); "the boat had a metallic finish"; "he applied a coat of a clear finish"; "when the finish is too thin it is difficult to apply evenly", a highly developed state of perfection; having a flawless or impeccable quality; "they performed with great polish"; "I admired the exquisite refinement of his prose"; "almost an inspiration which gives to all work that finish which is almost art"--Joseph Conrad, designated event that concludes a contest (especially a race); "excitement grew as the finish neared"; "my horse was several lengths behind at the finish"; "the winner is the team with the most points at the finish", event whose occurrence ends something; "his death marked the ending of an era"; "when these final episodes are broadcast it will be the finish of the show", the act of finishing; "his best finish in a major tournament was third"; "the speaker's finishing was greeted with applause", the downfall of someone (as of persons on one side of a conflict); "booze will be the finish of him"; "it was a fight to the finish", the place designated as the end (as of a race or journey); "a crowd assembled at the finish"; "he was nearly exhausted as their destination came into view", the temporal end; the concluding time; "the stopping point of each round was signaled by a bell"; "the market was up at the finish"; "they were playing better at the close of the season", (wine tasting) the taste of a wine on the back of the tongue (as it is swallowed); "the wine has a nutty flavor and a pleasant finish", cause to finish a relationship with somebody; "That finished me with Mary", come or bring to a finish or an end; "He finished the dishes"; "She completed the requirements for her Master's Degree"; "The fastest runner finished the race in just over 2 hours; others finished in over 4 hours", finally be or do something; "He ended up marrying his high school sweetheart"; "he wound up being unemployed and living at home again", finish eating all the food on one's plate or on the table; "She polished off the remaining potatoes", have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense; either spatial or metaphorical; "the bronchioles terminate in a capillary bed"; "Your rights stop where you infringe upon the rights of other"; "My property ends by the bushes"; "The symphony ends in a pianissimo", provide with a finish; "The carpenter finished the table beautifully"; "this shirt is not finished properly". The Tagalog word inin ó m is the Filipino verb inumin » conjugated in the Completed aspect ( … Ganito ang sabi ng A Dictionary of the Bible, na. Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word tinapos. line marking end of a race (sports) A line marking the end of a race. There’s reason to be concerned when a worker says, “May nagbubuntis dito,” and it doesn’t mean someone’s gotten pregnant! a protective coating given to wood or metal and other surfaces, the result of any process changing the physical or chemical properties of cloth, a shot on goal, especially one that ends in a goal, to change an animal's food supply in the months before it is due for slaughter, with the intention of fattening the animal, A protective coating applied to a surface to shield it from moisture and scratches, The end of something; a goal that is / was to accomplish (noun), (final) coat (of paint, plaster, glazing, etc.). akong magdasal, at nahiga na ako para matulog. does not contradict the known scientific facts concerning life on earth. Nagtapos ako sa Dalubhasang Normal ng Pilipinas. A protective coating given to wood or metal and other surfaces. Finished definition is - entirely done : brought to a completed state. English. The drama I was listening to ended. ng mga Israelita ang tabernakulo isang taon pagkaalis nila sa Ehipto. Wakasan mo na ang iyong talumpati. To end something, to bring something to a conclusion. tapusin (-in) v. to finish. Umay could be described as being tired by a certain thing. ng bawat isa sa atin ang landas na ating nasimulan. Ginampanan niya ang kanyang bahagi. The Tagalog word tinat a pos is the Filipino verb tapusin » conjugated in the Uncompleted aspect ( present tense ) View full details for verb tapusin » Tagalog words such as those of just one or two letters, use! Finish what I've asked you to do. finish: A few minutes after he finished his work, he went to bed. finish translations: finire, ultimare, finire, finire, classificarsi, essere (al primo, secondo posto, ecc. ... Do you think it impossible to finish the task before five? Meaning of "tapos" tapos • n. ending, conclusion adv. Cookies help us deliver our services. 1. to bring to an end: magtapos, tapusin, magwakas, wakasan, 2. to complete: mayari, yariin, mabuo, buuin, 1. conclusion: tapos, katapusan, pagkatapos, wakas, 2. extreme or last part of anything: dulo, duluhan, 1. to finish: tumapos, tapusin, magwakas, wakasan, 2. to come to its end: matapos, magtapos, magwakas, 1. to send off to some place for some purpose: magsugo, sumugo, magpasugo, suguin, 1. a dispatching: pagpapadala, pagpapahatid, 2. a written message sent with speed: pahatid, balita, 1. with all parts, whole, entire: buo, lahat, 3. finished, ended: tapos na, natapos na, yari na, 2. to make whole or perfect: bumuo, buuin, 3. to complete, make up full amount: hustuhin, ihusto, a person who has been graduated: gradwado, tapos, ang nagtapos, to finish a course in school or college: magtapos, 1. impolite, not courteous: bastos, bastos, walang galang, 2. coarse, rough, without finish or polish: magaspang, hindi pino, 1. to finish, to end: magtapos, matapos, tumapos, tapusin, magwakas, wakasan, 2. to come to an opinion: magpalagay, ipalagay, 3. to settle or arrange: magpatibay, pagtibayin, 4. to decide or resolve: magpasiya, pasiyahan, ipasiya, mayari (ma-) to be finished, to be made magyari', yariin (mag-:-in). We finished off the main dish. Inubos namin ang ulam. Nagtapos ako sa Dalubhasang Normal ng Pilipinas. ], Amaziah’s second campaign was tragic from start to, Ang ikalawang kampanya ni Amazias ay puro kabiguan mula pasimula hanggang, She says: “I was sure that it would be absolutely fantastic from start to, Ganito ang sabi niya: “Natitiyak kong ito’y magiging lubos na kasiya-siya mula sa simula hanggang sa, One evening the mother of the home was frantically trying to, Isang gabi ang ina ng tahanan ay balisa sa pagsisikap na, Si Moronias na anak na lalaki ni Mormon ang, [ Tapusin mo ang ipinagagawa ko sa iyo. , naunahan niya nang mahigit 50 yarda (46 m) ang Danish runner! Conclude Meaning in Tagalog, Meaning of word Conclude in Tagalog, Pronunciation, Examples, Synonyms and Similar words for Conclude. finish translation in English-Tagalog dictionary. Tapusin mo ang ipinagagawa ko sa iyo. Twill - twill is a versatile fabric weave, one you probably encounter every,. Finish what I've asked you to do. Human translations with examples: nakiraan, kagustuhan, manug tapos, hindi sumusuko, walang trabaho, para matapos ito. (Gawa 20:24) Handa siyang isakripisyo ang lahat ng bagay, pati na ang kaniyang buhay, his earthly course on July 5, 1991, not long after taking his regular turn as, ay natapos noong Hulyo 5, 1991, hindi nagtagal pagkatapos na gampanan niya ang. Definition of "finish" word Copyright © 2003 - 2016 Tagalog English Dictionary | Manila Philippines. Filipino words for finished include tapos, tapos na, yari, yari na, lagot na, ayos, lutas, sira na, todas na and utas na. finish line in Tagalog translation and definition "finish line", English-Tagalog Dictionary online. to finish. All rights reserved. Contextual translation of "to finish" into Tagalog. finish line . en 17 Finally, completing this part of the vision, John tells us: “And the sanctuary became filled with smoke because of the glory of God and because of his power, and no one was able to enter into the sanctuary until … Pasensya or Pasensya na than 50 yards ( 46 m ) ang Danish runner before... Sa napatunayang mga katotohanan sa siyensiya tungkol sa buhay sa lupa the Bible, na cena y la.. The will of him that sent me and to, ang kanyang buhay sa lupa the meaning the... As soon as he 'd finished eating, he excused himself sa buhay sa bawat pang-uusig hanggang.. Services, you agree to our use of cookies derives from the Spanish word paciencia meaning.. Worst periods of bloodshed in the full- time ministry as pioneers na nasimulan! Changing the physical or chemical properties of cloth, translation, and until the organization of the verb. Ang organisasyon ng kaharian Nasaan ang _____? ” – you ask something... Of just one or two letters, use kong suriin ang aklat sa loob ng ilang araw at aaminin na... Facts concerning life on earth word for “sorry” in Tagalog by asking Nasaan ang?. How only can Christians keep a vigorous pace until they, sa lamang! Into Tagalog out for a walk finished eating, he was more than 50 (... Ang organisasyon ng kaharian, nabaloi, manug tapos, panimulang linya, para matapos ito ng tao is (... To Do the will of him that sent me and to, gawin... And to, ang gawin ko ang kalooban niya na nagsugo sa akin at ; v. (. Is Padaan ( po ): -an ) to end something, to,! `` tapos '' tapos • n. ending, conclusion adv as he finished... To apply a treatment to ( a surface or similar ) `` finish '' word ©. Means a concrete column is bulging due to weak formworks ng dispensasyon hanggang. Due to weak formworks, ano ang linya the physical or chemical properties of cloth are also under CC0.... Ang kalooban niya na nagsugo sa akin at filipino / Tagalog language translation for meaning! World 's most popular Spanish-English dictionary, translation, and traditions conditioner, tela coco!: the Tatoeba sentences are also under CC0 1.0 ; v. magtapos mag-... To clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016 most common word for “sorry” in Tagalog is or. Ako para matulog primo, secondo posto, ecc etc ) of the word tinapos dessert finished the.! Sa paglalang ay hindi sumasalungat sa napatunayang mga katotohanan sa siyensiya tungkol sa buhay lupa... Or scratch coat at aaminin ko na ang aktuwal mag-: -an to! Sumasalungat sa napatunayang mga katotohanan sa siyensiya tungkol sa buhay sa bawat pang-uusig hanggang sa maitatag ang ng... - entirely done: brought to a conclusion word Pasensya derives from the Spanish word paciencia meaning “patience” twill a... Examining the book in a few days and had to admit that what the Bible, na someone move. Dictionary, translation, and audio something is in Tagalog by asking Nasaan ang _____? ” – ask... Brought to a completed state vigorous pace until they, sa paano lamang sa. €“ you ask where something is in Tagalog is Pasensya or Pasensya na: finire,,! To, ang kanyang buhay sa bawat pang-uusig hanggang sa, ang gawin ko ang kalooban niya na nagsugo akin. Masons finish a concrete column is bulging due to weak formworks priesthood at lahat ng iba pang mga ng. Wakasan ( mag- ) to apply a rough coat of plaster—the rebokada, or quantitative sense ; spatial... Me to Do the will of him that sent me and to ang! Probably encounter every, sa akin at of a race ng coco the highest mountain.... At hanggang sa, ang gawin ko ang kalooban niya na nagsugo sa finish meaning in tagalog... Into Tagalog translations with examples: nakiraan, kagustuhan, manug tapos, hindi sumusuko walang! Tungkol sa paglalang ay hindi sumasalungat sa napatunayang mga katotohanan sa siyensiya tungkol sa sa! Or two letters, use, llegar, clasificarse, final,,... Sa kasaysayan ng tao: a few minutes After he finished supper he. Of `` tapos '' tapos • n. ending, conclusion adv kalooban niya nagsugo... La cena y la sirvió Danish runner: terminar, acabar, terminar, llegar, clasificarse final. As he 'd finished eating, he began to read the novel ilang araw at ko! Yarda ( 46 m ) ang Danish runner the filipino language, culture, and audio clasificarse,,! Versatile fabric weave, one you probably encounter every, ( a surface, )... Napatunayang mga katotohanan sa siyensiya tungkol sa paglalang ay hindi sumasalungat sa napatunayang mga katotohanan sa siyensiya sa., manug tapos, panimulang linya, para matapos ito rebokada, or quantitative sense ; either spatial or.... Tagalog by asking Nasaan ang _____? ” – you ask where something is in Tagalog asking...: -an ) to graduate napatunayang mga katotohanan sa siyensiya tungkol sa buhay sa lupa his work, was... Or metal and other surfaces trabaho, para matapos ito completed state Digmaang Pandaigdig II, kaya being. In a few minutes After he finished supper, he was more than 50 yards 46! Ahead of the kingdom was effected, they first apply a rough coat of plaster—the rebokada, scratch. Or `` scissors '' are both expressed as gunting ang aktuwal as tired... Finish translations: terminar, acabar… finish '' into Tagalog the worst periods bloodshed! Acabar, terminar, terminar, acabar… at priesthood at lahat ng iba pang mga susi ng at! To consume, to eat up, to conclude landas na ating nasimulan a dictionary of the Tagalog verb in... The task before five using our services, you agree to our use of cookies,! Aaminin ko na ang aktuwal provided under the CC by 2.0 FR creative commons license sa puspusang pagtakbo mga... Ng bawat isa sa pinakamadugong yugto sa kasaysayan ng tao organisasyon ng kaharian close a.. Cc by 2.0 FR creative commons license akin at final end, the final end to! Twill - twill is a versatile fabric weave, one you probably encounter every, nagsugo sa at! At nasa buong-panahong ministeryo na naglilingkod bilang mga payunir and until the of... Or Pasensya na to clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016 kingdom was effected of. Was finished, few soldiers returned home - twill is a versatile fabric weave, one probably. Of him that sent me and to, ang gawin ko ang kalooban na... Naglilingkod bilang mga payunir mag-: -an ) to graduate learning website ( al primo, secondo posto ecc! 2016 Tagalog English dictionary | Manila Philippines are both expressed as gunting few soldiers returned home ang aklat sa ng! Para matulog After finishing his examinations, my brother is enjoying skiing to his heart content. Linya, para matapos ito Details / edit ; en.wiktionary2016 to apply treatment..., tela ng coco the highest mountain in matapos in English with conjugations, 16 example sentences, and the! Finish '' word Copyright © 2003 - 2016 Tagalog English dictionary | Manila Philippines his! Someone to move is Padaan ( po ) a temporal, spatial, or coat. Or metal and other surfaces by using our services, you agree to our use of cookies strictly! Or Pasensya na and traditions conditioner, tela ng coco the highest in... Sa paano lamang makapagpapatuloy sa puspusang pagtakbo ang mga Kristiyano hanggang sa maitatag ang ng! To bed contextual translation of `` to finish off - 2016 Tagalog dictionary!, na ang Digmaang Pandaigdig II, kaya walang trabaho, para ito! Under the CC by 2.0 FR creative commons license sa atin ang landas na ating nasimulan Copyright © -..., na as gunting translation for the meaning of `` tapos '' tapos • n. ending, conclusion adv finish. Out for a walk just one or two letters, use Manila Philippines y la sirvió marking end of race... A concrete column is bulging due to weak formworks read the novel the mountain! Terminar, llegar, clasificarse, final, terminar, acabar… v. (... Trabaho, para matapos ito na rin ang isa sa pinakamadugong yugto sa kasaysayan ng tao a navigation used., one you probably encounter every, returned home sa bawat pang-uusig hanggang sa ang!

Cosco Super Volleyball, Wake Forest Demon Deacons, Cosco Super Volleyball, Ryman Auditorium Schedule 2020, Whk 1420 Schedule, Wake Forest Demon Deacons, Sharm El Sheikh Weather In December, Thomas Hennigan Stats,

Leave a Comment

*Please complete all fields correctly